fbpx

Meer levenslust met gezonde voeten

Privacy Policy Fusselastic B.V.

Fusselastic B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fusselastic B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Fusselastic in ieder geval:

> uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

> de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

> vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

> passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

> nooit persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

> op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fusselastic B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

> administratieve doeleinden;

> communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen tot een gratis voetanalyse of opvragen van meer informatie;

> het uitvoering geven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

> de overeengekomen opdracht of verzoek tot informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fusselastic B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

> Voornaam

> Tussenvoegsel

> Achternaam

> Telefoonnummer

> E-mailadres

> Geslacht

> Woonadres

> Schoenmaat

> Gewicht

> Eventuele voet gerelateerde klachten

Uw persoonsgegevens worden door Fusselastic B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

> gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (dit laatste is wettelijk noodzakelijk gezien onze bewaarplicht voor de Belastingdienst).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

> het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

> het verzorgen van de (financiële) administratie.

Beide partijen worden door ons regelmatig bezocht en worden als volstrekt betrouwbaar geacht. Wij geven uiteraard nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Indien van toepassing dan zullen wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Al onze systemen en gegevens zijn fysiek binnen de EU gevestigd en wij doen geen zaken met partijen buiten de EU en zullen ook nooit gegevens verstrekken aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fusselastic B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

> alle personen die namens Fusselastic B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

> we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

> we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

> wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

> we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

> onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fusselastic B.V.

Hengelosestraat 541

7521 AG Enschede

Tel : 053 – 82 00 810 Email : info@fusselastic.nl

Categorie: Vervaardiging van medische instrumenten (op maat gemaakte steunzolen)

    Cart